Eerste bijeenkomst klankbordgroep

Wijkbewoners van het Benoordenhout bereiden zich voor op de omschakeling naar duurzame energievoorzieningen. Dat vereist onderzoek naar alternatieven voor de wijk en naar afstemming met veel belanghebbenden: in de eerste plaats zijn dat bewoners en ondernemingen in de wijk. Initiatiefnemers voor een energietransitieplan willen met regelmaat van gedachten wisselen met wijkgenoten. Daarvoor is een klankbordgroep gevormd: mensen uit alle buurten van de wijk die kritisch willen meelezen, meedenken en uiteenlopende belangen kunnen verdedigen.   

Op 25 juni 2019 is de klankbordgroep voor het eerst bijeengekomen voor een eerste kennismaking, met elkaar en met de initiatiefnemers. De leden van de groep zullen niet de buurten representeren, maar dragen wel bij tot inzicht in mogelijk draagvlak. Centrale vraag is dan ook: hoe informeren en betrekken we de mensen in de wijk, die mogelijk uiteenlopende wensen en verwachtingen hebben.

Op 29 oktober 2019 zal een volgende bijeenkomst plaatsvinden.