Ga naar hoofdinhoud

Achtergrondinformatie

Nederland

Eind juni heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd en is gestart met de uitvoering. Het Klimaatakkoord heeft één doel: het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Dit is van groot belang vanwege het tegengaan van klimaatverandering.

Het Klimaatakkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren (vergeleken met 1990) en in 2050 bijna helemaal terug te brengen (vergeleken met 1990). Deze ambities zijn vastgelegd in de Klimaatwet. In de Klimaatwet staat niet hoe deze doelen gerealiseerd gaan worden. Die volgen uit het Klimaatakkoord. Daarin is voor de ‘Gebouwde omgeving’ afgesproken dat gemeentes een regierol krijgen in de energietransitie.

Elke gemeente stelt voor eind 2021 een Transitievisie Warmte op voor de hele stad op. Hierin worden de mogelijke warmtebronnen per wijk, het tijdspad en de volgorde waarin de wijken overgaan op schone energie aangegeven. Ook wordt voor iedere wijk een wijkenergieplan opgesteld. Daarin staat hoe deze wijk naar een lagere energievraag komt en aangesloten wordt op schone energie. Dat traject moeten gemeentes in goed overleg met de stad vormgeven. Het Klimaatakkoord schrijft ook een participatietraject voor.

Zuid-Holland

In juni 2020 heeft de provincie Zuid-Holland het rapport “De warmtetransitie beginnen vanuit de wijk” gepubliceerd met daarin een overzicht van alle warmte-initiatieven die zij steunen. Een van deze initiatieven is het initiatief van Duursaam Benoordenhout.

Den Haag

In april 2020 heeft de gemeente haar Ontwerp Stedelijk Energieplan ‘Schone energie voor Den Haag’ gepresenteerd. Het plan is een visiedocument en beschrijft op hoofdlijnen hoe de gemeente samen met de stad de overgang wil realiseren van fossiele naar duurzame energie. Met dit ontwerpplan gaat de gemeente in het tweede kwartaal van 2020 in gesprek met de stad. De uitkomsten van die gesprekken worden verwerkt in het definitieve plan dat rond de zomer 2020 naar de gemeenteraad gaat.

De gemeente heeft de ambitie om samen met de stad ‘minder energie te verbruiken en de energie die we verbruiken steeds schoner te maken’. De gemeente kiest daarbij voor bewezen technieken. De energiebronnen waar we in Den Haag de komende jaren op inzetten zijn: elektriciteit, geothermie, aquathermie en restwarmte. Een van de grote uitdagingen zal zijn om voldoende duurzame energiebronnen voor de gehele stad te vinden.

De energieoplossingen die voor de stad op de korte en middellange termijn toegepast kunnen worden, worden door de gemeente inzichtelijk gemaakt in een energiekansenkaart. Deze kaart wordt gebruikt voor het opstellen van de wijkenergieplannen. Elke wijk krijgt zo’n plan. De begrenzing van een wijk hoeft niet gelijk te zijn aan de huidige wijkindeling maar ook worden bepaald door het soort huizen en de beschikbare energiebronnen.

In de tien groene energiewijken is gestart met het opstellen van wijkenergieplannen. Onze wijk Benoordenhout doet niet mee in deze 10 wijken, maar we zijn ondertussen wel net zo ver als het gaat om het opstellen van een wijkenergietransitieplan.

Benoordenhout

Wijkgenoten hebben in 2018 aangegeven dat ze niet willen wachten op de plannen die de gemeente voor onze wijk maakt, maar zelf de regie willen nemen op de overgang naar duurzame energievoorzieningen. Daar is een groep wijkgenoten, onder leiding van Stichting DuurSaam Benoordenhout en de Wijkvereniging, mee aan de slag gegaan. Deze groep heeft zich als doel gesteld om voor eind 2020 met een wijkenergieplan voor het Benoordenhout te komen zodat onze input meegenomen kan worden voor de Transitievisie die de gemeente eind 2021 maakt.

Dat wijkenergieplan maken we samen met wijkgenoten. Om er voor te zorgen dat wat er in het plan komt te staan ook aansluit op de vraag en behoeften van wijkgenoten hebben we een Benoordenhout Energiecheck laten maken. Met de Benoordenhout Energiecheck krijgen wijkgenoten inzicht in uw huidige en toekomstige energieverbruik en wat ze op de korte, middellange en lange termijn zelf kunnen doen, en wat voordeliger is om samen te doen.

Bekijk hier de video over het Wijkenergieplan van Benoordenhout:

Back To Top