Skip to content

Achtergrondinformatie

Nederland

Eind juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd en is gestart met de uitvoering. Het Klimaatakkoord heeft één doel: het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Dit is van groot belang vanwege het tegengaan van klimaatverandering.

Het Klimaatakkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren (vergeleken met 1990) en in 2050 bijna helemaal terug te brengen (vergeleken met 1990). Deze ambities zijn vastgelegd in de Klimaatwet. In de Klimaatwet staat niet hoe deze doelen gerealiseerd gaan worden. Die volgen uit het Klimaatakkoord. Daarin is voor de ‘Gebouwde omgeving’ afgesproken dat gemeentes een regierol krijgen in de energietransitie.

Elke gemeente heeft een Transitievisie Warmte opgesteld. Hierin worden de mogelijke warmtebronnen per wijk, het tijdspad en de volgorde waarin de wijken overgaan op schone energie aangegeven. Ook wordt voor iedere wijk een wijkenergieplan opgesteld. Daarin staat hoe deze wijk naar een lagere energievraag komt en aangesloten wordt op schone energie. Dit traject moeten gemeentes in goed overleg met de stad vormgeven. Het Klimaatakkoord schrijft ook een participatietraject voor.

Zuid-Holland

In juni 2020 heeft de provincie Zuid-Holland het rapport “De warmtetransitie beginnen vanuit de wijk” gepubliceerd met daarin een overzicht van alle warmte-initiatieven die zij steunen. Een van deze initiatieven is het initiatief van Duursaam Benoordenhout.

Den Haag

In 2023 heeft de gemeente haar Transitievise Warmte  voor consultatie gepubliceerd. Het visiedocument en beschrijft op hoofdlijnen hoe de gemeente samen met de stad de overgang wil realiseren van een fossiele naar een duurzame warmtevoorziening. Met dit document gaat de gemeente in gesprek met de stad. De uitkomsten van die gesprekken worden verwerkt in het definitieve document dat in 2024  naar de gemeenteraad gaat. Het is de bedoeling dat dit document iedere 5 jaar geactualiseerd wordt.

De gemeente heeft de ambitie om samen met de stad ‘minder energie te verbruiken en de energie die we verbruiken steeds schoner te maken’. De gemeente kiest daarbij voor bewezen technieken. De energiebronnen waar we in Den Haag de komende jaren op inzetten zijn: elektriciteit, geothermie, aquathermie en restwarmte. Een van de grote uitdagingen zal zijn om voldoende duurzame energiebronnen voor de gehele stad te vinden.

De energieoplossingen die voor de stad op de korte en middellange termijn toegepast kunnen worden, worden door de gemeente inzichtelijk gemaakt in een energiekansenkaart. Deze kaart wordt gebruikt voor het opstellen van de wijkenergieplannen. Elke wijk krijgt zo’n plan. De begrenzing van een wijk hoeft niet gelijk te zijn aan de huidige wijkindeling maar ook worden bepaald door het soort huizen en de beschikbare energiebronnen.

Benoordenhout

Wijkgenoten hebben in 2018 aangegeven dat ze niet willen wachten op de plannen die de gemeente voor onze wijk maakt, maar zelf de regie willen nemen op de overgang naar duurzame energievoorzieningen. Daar is een groep wijkgenoten, onder leiding van Stichting DuurSaam Benoordenhout en de Wijkvereniging, mee aan de slag gegaan. Deze groep heeft zich als doel gesteld om tijdig met een wijk warmte visie voor het Benoordenhout te komen zodat onze input meegenomen kan worden voor de Transitievisie die de gemeente maakt.

Back To Top